Η Διαμεσολάβηση, ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, αποτελεί μία εκούσια και διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία τα μέρη μίας διαφοράς επιλέγουν να φτάσουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση με τη βοήθεια ενός Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτο μέρος, ουδέτερο και αμερόληπτο, που βοηθά τα μέρη, χωρίς να εκφέρει ο ίδιος άποψη ή πρόταση, να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για τα ίδια λύση. Όλη η διαδικασία διέπεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ενώ οποιαδήποτε παραδοχή ή πρόταση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια κατά τη διάρκεια δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, αυτή αποκτά γραπτή μορφή, μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο. Στη Δικηγορική μας Εταιρεία έχουμε ανάμεσά μας διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, αναγνωρισμένους από το ADRg (έναν φορέα διεθνώς αναγνωρισμένο και με ηγετική θέση στους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών), το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην P&B Law Firm όχι μόνο προσφέρουμε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης αλλά οι δικηγόροι μας είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτοί ως παραστάτες δικηγόροι των μερών (η παρουσία παραστατών δικηγόρων είναι απαραίτητη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης).