Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται καθώς και τη σύνταξη σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων.