Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις Ιατρικού Δικαίου και ειδικότερα σε υποθέσεις αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης στελεχών της Υγείας, στη νομική εκπροσώπηση ιατρών για την αντιμετώπιση αστικών , ποινικών και πειθαρχικών διαδικασιών και σε ζητήματα τήρησης ή παραβάσεων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Επίσης αναλαμβάνουμε και περιπτώσεις ζητημάτων θεμελίωσης ιατρικής ευθύνης από αμέλεια (malpractice).

Επιπλέον στην P&B Law Firm, Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας ασχολούνται και καλύπτουν ενδελεχώς όλες τις πτυχές του Φαρμακευτικού Δικαίου και καλύπτουν πλήρως τη νομική υποστήριξη μιας φαρμακευτικής ή παρεμφερούς αντικειμένου εταιρείας (Ευρωπαϊκή και Εθνική Φαρμακευτική Νομοθεσία, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ρυθμιστικά θέματα ΕΟΦ και θέματα Δημόσιας Υγείας, Προστασία Ευρεσιτεχνιών, Ιατροτεχνολογικά, Γενόσημα Φάρμακα, τιμολόγηση και αποζημιώσεις, συμβάσεις χρηματοδότησης ερευνών και παροχής υπηρεσιών, αδειοδότηση, συμβάσεις συν-προώθησης και συν-εκμετάλλευσης κ.ά.)